ปิดระบบ การบันทึกผลการตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนและการเบิกจ่าย